Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр

1 дүгээр зүйл. Аж ахуйн үйл ажиллаганы тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд дараахь агуулгатай 8.2 дахь заалт нэмсүгэй:

"8.2. Энэ хуулийн 8.1.3 дахь заалт нь чөлөөт бүсийн тухай хууль тогтоомжид хамаарахгүй ".

Хэвлэх

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Чөлөөт бүсийн тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР