Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1997 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр 
Улаанбаатар хот 

ЗАРИМ БАРААНД НОГДУУЛАХ ЭКСПОРТЫН ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.”Зарим бараанд ногдуулах экспортын гаалийн татварын хэмжээ тогтоох тухай” хуульд дараахь зүйл шинээр нэмсүгэй:

“2 дугаар зүйл. Мал аж ахуйн гаралтай зарим түүхий эдэд дор дурдсан хэмжээгээр экспортын гаалийн татвар ногдуулсугай:

д/д Түүхий эдийн нэр Хэмжих

 нэгж

Гаалийн тат-варын хэмжээ

    /төгрөг/

1 Ямааны боловсруулаагүй ноолуур

 

кг 4000
2 Тэмээний боловсруулаагүй ноос /эм/

 

кг 200
3 Тэмээний боловсруулаагүй ноос /эр/

Хэвлэх

 

кг 100
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 1997 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                 Р.ГОНЧИГДОРЖ
Хэвлэх