Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
2006  оны  12  сарын 15 өдөр                               Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

            1 дүгээр зүйл. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд  дор дурдсан агуулгатай 13.5 дахь хэсэг нэмсүгэй:

            “13.5.Төрийн болон орон нутгийн өмчит буюу тэдгээр өмчийн оролцоотой /хөрөнгийн 51 буюу түүнээс дээш хувьтай/ хуулийн этгээдэд энэ хуулийн 13.2, 13.3 дахь хэсэг хамаарахгүй.”

           

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          Ц.НЯМДОРЖ