Хэвлэх DOC Татаж авах

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
2002 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр
Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 21.3-ыг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

"21.3. Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын байцаагчийн эрхийг Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу олгоно."

Хэвлэх

2 дугаар зүйл. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 15.3-ын "арга зүй, хяналтын" гэснийг "арга зүйн" гэж өөрчилсүгэй.

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР

Хэвлэх