Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2004 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр
Улаанбаатар хот

АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.5-д дараахь заалт нэмсүгэй:

1/ ”15.5.11. тамга, тэмдэг үйлдвэрлэх.”

Хэвлэх

2 дугаар зүйл. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.10.1 дэх заалтын “, тамга, тэмдэг” гэснийг хассугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Н.ЭНХБАЯР