Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ОРОН СУУЦНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

(“Төрийн мэдээлэл”, 2005 он, №05)

1 дүгээр зүйл.Орон сууцны тухай хуулийн 10.2-ын “төрийн захиргааны эрх бүхий” гэснийг “төрийн захиргааны төв” гэж өөрчилсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                             Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН