Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2003 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ОРОН СУУЦНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

(“Төрийн мэдээлэл”, 2003 он, №02)

1 дүгээр зүйл.Орон сууцны тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1., 13 дугаар зүйлийн 13.1.-ийн "төвлөрсөн" гэснийг тус тус хассугай.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2003 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР