Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2010 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ПАТЕНТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Патентийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн гарчиг, 27.1-27.4 дэх хэсгийн Патентийн гэснийг Оюуны өмчийн” гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ
Хэвлэх