Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

СОЁЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ, ЗААЛТ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр
Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Соёлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйл, 9 дүгээр зүйлийн 2, 3 дахь хэсэг, 10 дугаар зүйл, 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт, 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, 23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                             Ж.БЯМБАДОРЖ