Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

СОЁЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
2000 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдөр
Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Соёлын тухай хуулийн 1З дугаар зүйлд дор дурдсан агуулгатай З дахь хэсэг нэмсүгэй:

"З.Соёлын байгууллагын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг соёлын хяналтын асуудал эрхэлсэн мэргэжлийн хяналтын улсын алба хэрэгжүүлнэ."
Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Соёлын тухай хуулийн 1З дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн З дахь заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

З дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2000 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                             Ж.БЯМБАДОРЖ