Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ТАРИМАЛ УРГАМЛЫН ҮР, СОРТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.

Таримал ургамлын үр, сортын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1 дэх заалтын “6.2.2; 6.2.5-г” гэснийг “6.2.2-г” гэж өөрчилсүгэй.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.

Таримал ургамлын үр, сортын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2.5 дахь заалт, 9 дүгээр зүйлийн 9.4.2 дахь заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

Хэвлэх

3 дугаар зүйл.

Энэ хуулийг 2011 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр баталсан Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                             Н.ЭНХБОЛД