Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2010 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ТАРИМАЛ УРГАМЛЫН ҮР, СОРТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.

Таримал ургамлын үр, сортын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсгийн “21 дүгээр зүйлийн 2, 3, 4, 5, 6 дахь хэсэгт” гэснийг “ 10 дугаар зүйлд” гэж, мөн зүйлийн 9.4 дэх хэсгийн “20 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт” гэснийг “10.9-д” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.

Таримал ургамлын үр, сортын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсгийн “улсын ерөнхий байцаагч,” гэснийг хассугай.

Хэвлэх

3 дугаар зүйл.

Энэ хуулийг Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ