Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2011 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Татварын ерөнхий хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.4 дэх заалтыг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

“4.1.4.“тоон гарын үсэг” гэж Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн 4.1.2-т заасныг;”

Хэвлэх

2 дугаар зүйл. Татварын ерөнхий хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3 дахь заалтын “хамгаалалтын” гэснийг хассугай.

3 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Цахим гарын үсгийн тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Д.ДЭМБЭРЭЛ
Хэвлэх