Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2010 оны 11 сарын 25 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬД

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.

Татварын ерөнхий хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5 дахь хэсгийн “7.4.8-д” гэснийг “7.4.3, 7.4.6, 7.4.8, 7.4.14-т” гэж өөрчилсүгэй.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.

Энэ хуулийг 2011 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ