Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2010 оны 06 сарын 24 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬД

НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.

Татварын ерөнхий хуулийн 7 дугаар зүйлд дор дурдсан агуулгатай 7.3.13 дахь заалт нэмсүгэй:

“7.3.13.агаарын бохирдлын төлбөр.”.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.

Татварын ерөнхий хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсгийн “Засгийн газар нь энэ хуулийн” гэсний дараа “7.3.13-т заасан агаарын бохирдлын төлбөр,” гэж нэмсүгэй.

Хэвлэх

3 дугаар зүйл.

Энэ хуулийг Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ