Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2009 оны 10 сарын 30 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ

ЗААЛТЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ

ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.

Татварын ерөнхий хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3.7 дахь заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.

Энэ хуулийг 2011 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ