Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2003 оны 1 дүгээр сарын 02-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ТӨВ БАНК /МОНГОЛБАНК/ -НЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуульд дор дурдсан агуулгатай 281 дүгээр зүйл нэмсүгэй:

"281 дүгээр зүйл. Монголбанкны ерөнхий менежерийн бүрэн эрх

1.Монголбанкны ерөнхий менежер нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

1/ Монголбанкны орон тоо, цалингийн санг тогтоох, ажилтныг ажилд томилох, чөлөөлөх, урамшуулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах;

2/ хуульд заасан бусад бүрэн эрх."

Хэвлэх

2 дугаар зүйл. Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дахь заалтыг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

"6/ Монголбанкны зохион байгуулалтын бүтцийг тогтоох;"

Хэвлэх

3 дугаар зүйл.Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалтын "төвлөрсөн" гэснийг хассугай.

4 дүгээр зүйл. Энэ хуулийг 2003 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР