Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

ТӨВ БАНК /МОНГОЛБАНК/-НЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
2001 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр
Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн "нэг тэрбум" гэснийг "таван тэрбум" гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2002 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР