Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1999 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдөр
Улаанбаатар хот

ТӨВ БАНК / МОНГОЛБАНК/-НЫ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуульд дор дурдсан агуулгатай дараахь зүйл, заалт, өгүүлбэр нэмсүгэй:

1/18 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 2 дахь өгүүлбэр:

"Монголбанкны худалдан авсан Засгийн газрын урт хугацаатай өрийн бичгийн үлдэгдлийг энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан түр хугацааны зээлийн үлдэгдлийн нийт хэмжээнд оруулахгүй."

2/23 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 4 дэх заалт:

"4/ банкны төлбөрийн чадварт гарсан хүндрэл нь банкны тогтолцоо, төлбөр тооцооны тогтолцооны шинж чанартай эрсдлийг үүсгэж болзошгүй болсон гэж үзэж Монголбанк онцгой дэглэм тогтоосон."

3/251 дүгээр зүйл:

Хэвлэх

"251 дүгээр зүйл. Монголбанкны хянагч

1.Монголбанкнаас томилсон хянагч нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

1/ томилогдсон хугацаандаа банкны өдөр тутмын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа эсэх болон удирдлагын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, Монголбанкинд тайлагнах;

2/ банкны хувь нийлүүлэгчдийн болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд саналын эрхгүйгээр оролцох, хурлаар хэлэлцэж байгаа асуудлаар зөвлөгөө өгөх;

3/банк хууль тогтоомж зөрчиж үйл ажиллагаа явуулсан бол зөрчлийг арилгах талаар хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, биелэлтийг хангуулах;

4/ энэ хуульд заасан хянан шалгагчийн бүрэн эрх."

Хэвлэх

2 дугаар зүйл. Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн "журам" гэсний дараа "шийдвэр"; 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн "хянан шалгагч" гэсний дараа ", хянагч"; 25 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн "шийдвэрийг" гэсний дараа "иргэн, хуулийн этгээд" гэж тус тус нэмсүгэй.

3 дугаар зүйл. Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн "үйл ажиллага явуулах" гэснийг "банк байгуулах", 2 дахь хэсгийн "онцгой дэглэм тогтоох, банкны эрх хүлээн" гэснийг "албадлагын арга хэмжээ"; 25 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3 дахь заалтын "аж ахуйн нэгж" гэснийг "иргэн, хуулийн этгээд", 4 дэх заалтын "аж ахуйн нэгж, байгууллага" гэснийг "хуулийн этгээд"; 28 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалтын "төлбөрийн баталгаа" гэснийг "батлан даалт", 12 дахь заалтын "аж ахуйн нэгж, байгууллагад" гэснийг "иргэн, хуулийн этгээдэд"; 29 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтын "аж ахуйн нэгж, байгууллагын" гэснийг "иргэн, хуулийн этгээдийн"; 34 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийн "аж ахуйн нэгж, байгууллагаас" гэснийг "иргэн, хуулийн этгээдээс" гэж тус тус өөрчилсүгэй.

4 дүгээр зүйл. Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн "банкны үйл ажиллагаа явуулахад"; 23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалтын "хувьцаа, түүнтэй адилтгах хэлбэрийн" гэснийг тус тус хассугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Р.ГОНЧИГДОРЖ