Хэвлэх DOC Татаж авах

ҮРИЙН ТАРИАЛАНГИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
2002 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр
Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Үрийн тариалангийн даатгалын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн гарчиг, 8.1-8.4, 8.6, 9.1-ийн "нөхөн олговор" гэснийг тохиолдол бүрт нийцүүлэн "нөхөн төлбөр" гэж тус тус өөрчилсүгэй

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2002 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр батлагдсан Иргэний хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР