Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2010 оны 06 сарын 10 өдөр
Улаанбаатар хот

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР

БАРАА, АЖИЛ, YЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ

ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.1 дэх хэсгийн “төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад” гэснийг “Өрсөлдөөний тухай хуульд заасан асуудлаар Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт” гэж, мөн зүйлийн 55.2-55.4 дахь хэсгийн “Төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага”, мөн зүйлийн 55.5 дахь хэсгийн “төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага” гэснийг “Өрсөлдөөний тухай хуульд заасан асуудлаар Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Өрсөлдөөний тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ