Хэвлэх DOC Татаж авах

ТӨРИЙН НУУЦЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
2004 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр
Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлийн "Тав.Бусад" гэсэн хэсэгт:

59 Терроризмтой тэмцэх ажиллагаатай холбогдох мэдээ, баримт бичиг нууцалсан зэрэглэлээр байнга

гэсэн заалт нэмсүгэй

Хэвлэх

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Терроризмтой тэмцэх тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                             Ж.БЯМБАДОРЖ