Хэвлэх DOC Татаж авах

ТӨРИЙН НУУЦЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
2004 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр
Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Улсын Их Хурлаас 1995 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр баталсан Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ

Хэвлэх