Хэвлэх DOC Татаж авах

ТӨРИЙН НУУЦЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗААЛТЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
2003 оны 06 дугаар сарын 20-ний өдөр
Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Төрийн нууцын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 8 дахь заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Гамшгаас хамгаалах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР

Хэвлэх