Хэвлэх DOC Татаж авах

ТӨРИЙН НУУЦЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
2001 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр
Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Төрийн нууцын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсэг, 5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, 20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт, 21 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг, 22 дугаар зүйлийн "Монгол Улсын аюулгүй байдал" гэснийг "үндэсний аюулгүй байдал" гэж тус тус өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР

Хэвлэх