Хэвлэх DOC Татаж авах

2011 оны 10 сарын 06 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл.Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.4 дэх хэсгийн “, урамшуулал” гэснийг хассугай.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Компанийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

Хэвлэх