Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2007 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр
Улаанбаатар хот

АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Аж ахуйн їйл ажиллагааны тусгай зєвшєєрлийн тухай хуульд дараахь агуулгатай 15 дугаар зїйлийн 11 дэх хэсгийн 9 дэх заалт нэмсїгэй:

1/15 дугаар зүйлийн 11 дэх хэсгийн 9 дэх заалт:

15.11.9.ургамал хамгааллын їйл ажиллагаа эрхлэх.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2007 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр батлагдсан Ургамал хамгааллын тухай хууль хїчин тєгєлдєр болсон єдрєєс эхлэн дагаж мєрдєнє.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН