Хэвлэх DOC Татаж авах

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГА, САНХҮҮЖИЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
2005 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр
Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 45.1.5-ын "тагнуул" гэсний дараа "онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн болон" гэж нэмсүгэй


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Н.ЭНХБАЯР