ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр

Улаанбаатар хот


1 дүгээр зүйл. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 84 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн "дүгнэлт гаргуулж, зөвшөөрөл авна." гэснийг "дүгнэлт гаргуулна." гэж өөрчилсүгэй.
2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ