АН АГНУУРЫН ТУХАЙ (1995 ОНЫ) ХУУЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ


2000 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр
Улаанбаатар хот

АН АГНУУРЫН
1 дүгээр зүйл. 1995 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр батлагдсан Ан агнуурын тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.
2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Амьтны аймгийн тухай хууль болон Ан агнуурын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ