МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
 
2006  оны  01  сарын 12  өдөр                                                    Төрийн ордон. Улаанбаатар хот
 
 
 
АРД НИЙТИЙН САНАЛ АСУУЛГЫН ТУХАЙ
ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
 
 
1 дүгээр зүйл. Ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:
 
6 дугаар зүйл.Сонгуулийн ерөнхий хорооны бүрэн эрх
 
Сонгуулийн ерөнхий хороо ард нийтийн санал асуулгыг зохион байгуулж явуулах, түүний бэлтгэл ажлын талаар Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.”
 
2 дугаар зүйл.Ард нийтийн санал асуулгын тухай  хуулийн 5 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн “Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 15 дугаар зүйлд” гэснийг “Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд” гэж өөрчилсүгэй.
 
3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хууль  хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
 
 
 
 
 
 
                        МОНГОЛ УЛСЫН
                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Ц.НЯМДОРЖ