МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1998 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдөр
Улаанбаатар хот
АРИУН ЦЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД
НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ1 дүгээр зүйл. Ариун цэврийн тухай хуулийн 7.1-ийн “хөрс нь” гэсний дараа “стандарт, эрүүл ахуйн хэм хэмжээнд тохирсон,” гэж нэмсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ