МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр
Улаанбаатар хот

 

 

АРИУН ЦЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


1 дүгээр зүйл. Ариун цэврийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн "гадаад" гэсний өмнө "хуульд заасан тохиолдолд" гэж нэмсүгэй.
2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ