МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

АРХИВЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

("Төрийн мэдээлэл", 2012 он, №03)

 

1 дүгээр зүйл.Архивын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3 дахь хэсгийн Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 45.1-д заасны” гэснийг “Төрийн албаны тухай хуулийн 351.1-д заасны” гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2013 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ