МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 137 дугаар зүйлийн 137.1 дэх хэсгийн “хөдөлмөр эрхлэлтийн болон” гэснийг “хөдөлмөрийн” гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 137 дугаар зүйлийн 137.2 дахь хэсгийн “болон хэрэгжүүлэгч” гэснийг хассугай.

3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД