МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
 
АУДИТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
 
2006  оны  12  сарын 15 өдөр                                          Төрийн ордон. Улаанбаатар хот
 
 
 
 
            1 дүгээр зүйл. Аудитын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд дор дурдсан агуулгатай  5 дахь хэсэг нэмсүгэй:
 
            “5.Төсвийн байгууллага, түүнчлэн төрийн болон орон нутгийн өмчит буюу тэдгээр өмчийн оролцоотой /хөрөнгийн 51 буюу түүнээс дээш хувьтай/ хуулийн этгээдийн санхүүгийн тайлангийн болон гүйцэтгэлийн аудит хийхэд энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтад  хамаарахгүй.”
 
           
 
 
 
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                      Ц.НЯМДОРЖ