АУДИТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

2005 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр
Улаанбаатар хот1 дүгээр зүйл. Аудитын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "10/ улс төрийн нам" гэсэн 10 дахь заалт нэмсүгэй

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Улс төрийн намын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнөМОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Д.ЛYНДЭЭЖАНЦАН