МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
 
2007 оны 01 сарын 04 өдөр
Улаанбаатар хот
 
 
 
АХМАД НАСТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ
ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
 
 
 
1 дүгээр зүйл.
Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.9 дэх заалтын “Эхийн алдар” нэг, хоёрдугаар зэргийн одонтой ахмад настанд” гэснийг хассугай.
 
2 дугаар зүйл.
Энэ хуулийг 2007 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс  эхлэн дагаж мөрдөнө.
 
           
 
 
 
 
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ