МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2013 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдөр

Улаанбаатар хот

АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3.5 дахь заалтын "нийгмийн хэв журам хамгаалах олон нийтийн байцаагч" гэснийг "олон нийтийн цагдаагийн ажилтан" гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2013 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдөр баталсан Цагдаагийн албаны тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД