МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр

Улаанбаатар хот

 

АШИГТ МАЛТМАЛЫН  ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1 дэх хэсгийн “Сорьцын улсын хяналтын албаар” гэснийг “сорьцын асуудал  эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаар” гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг батлагдсан өдрөөс нь буюу 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ