МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

2014 оны 01 сарын 16 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

ТӨРИЙН НУУЦЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД

 ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

       1 дүгээр зүйл.Төрийн нууцын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 3 дахь заалтын “байгууллага, дотоодын цэргийн” гэснийг “байгууллагын” гэж өөрчилсүгэй.

 

       2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Дотоодын цэргийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

 

 

 

           

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД