АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

2002 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр
Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 22.3-аас "Дэд бүтцийн" гэснийг хассугай.
2 дугаар зүйл. Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 16.1.2-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай..МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР