АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

2003 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр
Улаанбаатар хот


1 дүгээр зүйл. Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 19.2., 20.1.1.-ийн "төвлөрсөн" гэснийг хассугай.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2003 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР