МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
 
2006  оны  06  сарын 29  өдөр                                                    Төрийн ордон. Улаанбаатар хот
 
 
АЯЛАЛ  ЖУУЛЧЛАЛЫН ТУХАЙ  ХУУЛЬД
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
 
 
1 дүгээр зүйл.Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд дор дурдсан агуулгатай дараахь заалт, хэсэг нэмсүгэй:
 
1/ 16 зүйлийн 1 дэх хэсгийн 8 дахь заалт:
 
             “16.1.8. аялал  жуулчлалын дэд бүтцийг хөгжүүлэх, Монгол  орныг гадаад, дотоодод сурталчлах үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх;”.
 
2/ 16 зүйлийн 2  дахь хэсэг:
 
“16.2.Энэ хуулийн 16.1.8-д заасан үйл ажиллагааг гадаад улс, олон улсын байгууллага, түүнчлэн   гадаадын болон дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллага,   иргэдийн хандив, тусламж, хуулиар хориглоогүй бусад эх үүсвэрээс санхүүжүүлж болно.”.
 
2 дугаар зүйл.Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 16.1.8-16.1.14 дэх заалтын дугаарыг “16.1.9-16.1.15” гэж тус тус өөрчилсүгэй.
 
3 дугаар зүйл.Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 14.1.4 дэх заалт, Тавдугаар бүлгийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
4 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
 
 
 
 
 
             МОНГОЛ УЛСЫН
                                           ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                     Ц.НЯМДОРЖ