МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Байгалийн ургамлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн "Газрын тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт" гэснийг "Газрын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсэгт" гэж, 18 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн "Газрын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлд" гэснийг "Газрын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлд" гэж тус тус өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Газрын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР