БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 
2006  оны  05  сарын 25  өдөр                                                Төрийн ордон. Улаанбаатар хот
 
 
 
 
1 дүгээр зүйл. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 5 дахь заалтын “ослын үнэлгээ” гэснийг “осол, эрсдлийн үнэлгээ ; ” гэж өөрчилсүгэй.
 
2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
 
 
 
 
 
 
                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                   Ц.НЯМДОРЖ