МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2011 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

БАЙГУУЛЛАГЫН НУУЦЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Байгууллагын нууцын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн “Байгууллагын” гэснийг “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол байгууллагын” гэж

өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ