МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2015  оны  12  сарын  04  өдөр                                                             Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

ХУВИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ТУХАЙ

ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

      1 дүгээр зүйл.Хувийн хамгаалалтын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

 

14 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

 

14.1.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.”

 

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Зөрчлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД