МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

 2015  оны  07  сарын  08  өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД

НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Төрийн албаны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсэгт доор дурдсан агуулгатай 15.1.16 дахь заалт нэмсүгэй:

 

                        1/15 дугаар зүйлийн 15.1.16 дахь заалт:

 

            “15.1.16.нийтийн сонсголыг зохион байгуулан явуулах, сонсголд оролцох журмыг зөрчих.”

 

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Нийтийн сонсголын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД