МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2003 оны 6 дугаар сарын 20-ний өдөр

Улаанбаатар хот

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Төрийн албаны тухай хуулийн 8.1.6, 28.6.3-ын “гал түймэртэй тэмцэх байгууллагын” гэснийг “гамшгаас хамгаалах байгууллагын” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Гамшгаас хамгаалах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР